Stanovy OGAE Slovakia

Celé znenie stanov občianskeho združenia OGAE Slovakia registrovaného na Ministerstve vnútra SR.


Stanovy občianskeho združenia OGAE Slovakia


Článok 1
Názov a sídlo združenia
1. Názov občianskeho združenia: OGAE Slovakia, ďalej len „združenie“.
2. Sídlo občianskeho združenia: Krtíšska 159, 991 06 Záhorce


Článok 2
Úvodné ustanovenia
1. Združenie je výberovým, dobrovoľným, nepolitickým, záujmovým združením občanov nediskriminujúcim na žiadnej báze (či už na základe pohlavia, politického či náboženského presvedčenia, národnosti, sexuálnej orientácie a pod.) v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
2. Registruje sa na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky ako nezisková organizácia.
3.Vo svojej činnosti sa združenie riadi predpismi, ktoré v Slovenskej republike upravujú činnosť občianskych združení.
4. Združenie môže používať názvy OGAE Slovakia alebo OGAE Slovensko.
5. Združenie je súčasťou medzinárodnej siete OGAE (Organisation Générale des Amateurs de l'Eurovision) International a jediným zastupiteľom tejto siete v Slovenskej republike.
6. Pre zabezpečenie dosiahnutia svojich cieľov môže združenie uzatvárať dohody o súčinnosti s inými združeniami a nadáciami, ktorých ciele sú podobné cieľom uvedeným v čl. 3 týchto stanov.
Článok 3
Ciele združenia
Cieľmi združenia sú najmä:
1) rozvíjanie aktivít v oblasti podpory medzinárodnej hudobnej súťaže Eurovision Song Contest (ďalej len “ESC”),
2) propagácia súťaže v Slovenskej republike, ale aj v iných krajinách zapájajúcich sa do ESC,
3) organizovanie spoločných stretnutí členov a zájazdov na ESC, národné výbery zúčastnených krajín a koncerty umelcov zapájajúcich sa do tejto súťaže,
4) organizovanie koncertov umelcov zapájajúcich sa do tejto súťaže,
5) zabezpečovanie informovanosti verejnosti o aktuálnom dianí súvisiacim s ESC,
6) spolupráca s verejno-právnym vysielateľom (Rozhlas a televízia Slovenska, ďalej len “RTVS”) a Európskou vysielacou komisiou (European Broadcasting Union, ďalej len “EBU”) na aktivitách súvisiacich s ESC alebo národnými výbermi, pomoc a poradenstvo pre RTVS a slovenského reprezentanta v súťaži ESC,
7) spolupráca so slovenskými, zahraničnými a medzinárodnými organizáciami s rovnakým alebo podobným zameraním činnosti a združeniami a subjektmi spojenými priamo alebo nepriamo s ESC,
8) vytváranie a aktualizácia webových stránok združenia, vytváranie brožúr, katalógov, časopisov a iných publikácií súvisiacich s ESC,
9) propagácia domácej hudobnej tvorby na Slovensku i v zahraničí.
Cieľmi súvisiacimi s členstvom v OGAE International sú:
1) komunikácia a spolupráca s ostatnými členskými organizáciami,
2) zapájanie sa do medzinárodných aktivít ako ankety, súťaže, diskusie,
3) sprostredkovanie vstupných lístkov a medzinárodných členských kariet na ESC alebo národné výbery v zúčastnených krajinách.
Článok 4
Členstvo
1. Členstvo v združení je dobrovoľné.
2. Združenie ma dva typy členov:
a) rádoví,
b) čestní.
3. Rádovým členom združenia sa môže stať fyzická osoba staršia ako 15 rokov, ktorá súhlasí so stanovami združenia, písomne alebo elektronicky prejaví vôľu stať sa členom združenia a zaplatí určený členský poplatok, výšku a formu ktorého stanovuje Rada združenia.
4. Čestným členom združenia sa môže stať fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá sa významne zaslúžila o naplnenie cieľov združenia. Čestného člena musí písomne navrhnúť najmenej 5 členov združenia a kandidát na čestné členstvo musí s členstvom súhlasiť. O prijatí čestného člena rozhoduje Rada združenia.
5. Členstvo v združení vzniká na základe rozhodnutia Rady združenia dňom uhradenia členského príspevku.
6. Rada je povinná o prijatí, resp. neprijatí nového člena rozhodnúť do 1 mesiaca od podania prihlášky.
7. V prípade zmeny údajov z prihlášky na členstvo je člen alebo žiadateľ o členstvo povinný bezodkladne o zmenách informovať Radu.
8. Fyzické osoby mladšie ako 18 rokov sú k prihláške povinné priložiť súhlas zákonného zástupcu s členstvom v združení.
9. Členstvo v združení zaniká:
a) písomným alebo elektronickým prehlásením člena o vystúpení zo združenia adresovanom Rade združenia,
b) z dôvodu nezaplatenia pravidelného členského príspevku v lehote stanovenej Radou združenia, s výnimkou prípadov, kedy Rada nezaplatenie považuje za oprávnené,
c) vylúčením člena. O vylúčení člena rozhoduje Rada združenia v prípade, že člen porušil stanovy združenia alebo svojou aktivitou poškodzuje dobré meno združenia, prípadne zabraňuje združeniu napĺňať svoje ciele. Rada združenia môže určiť, že až do rozhodnutia o vylúčení zo združenia bude členstvo prejednávaného člena v združení pozastavené a budú mu obmedzené členské práva,
d) úmrtím člena,
e) zánikom združenia.
10. Evidenciu členov, ako aj evidenciu členov Rady vedie a aktualizuje pokladník združenia alebo ním poverený člen.  
Článok 5
Práva a povinnosti členov
1. Rádový člen združenia má právo:
a) zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných združením,
b) voliť do orgánov združenia,
c) byť volený do orgánov združenia po dovŕšením 18. roku,
d) byť informovaný o činnosti a rozhodnutiach orgánov združenia a o pripravovaných a uskutočnených aktivitách združenia,
d) podávať Rade združenia návrhy na zlepšenie činnosti združenia,
e) obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať o ich vysvetlenie,
f) na prístup do súkromnej časti oficiálnej internetovej stránky združenia,
g) na nákup vstupeniek na ESC ponúkaných OGAE International. V prípade, že dopyt po daných vstupenkách prevýši ponuku, rozhodne Rada združenia o spôsobe ich alokácie.
2. Rádový člen združenia je povinný:
a) dodržiavať stanovy združenia,
b) predložiť Rade združenia písomný súhlas zákonného zástupcu o účasti na akomkoľvek podujatí združenia, ktoré v dĺžke trvania presahuje 12 hodín (platí len pre jednotlivcov mladších ako 18 rokov),
c) rešpektovať a riadiť sa rozhodnutiami Rady združenia,
d) aktívne sa podieľať na činnosti združenia,
e) podľa svojich možností a schopností vykonávať funkcie v orgánoch združenia,
f) konať tak, aby nepoškodzoval dobré meno združenia a neohrozoval realizáciu cieľov združenia,
g) platiť členský príspevok vo výške ustanovenej Radou združenia.
3. Čestný člen združenia má právo:
a) zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných združením,
b) byť informovaný o činnosti a rozhodnutiach orgánov združenia a o pripravovaných a uskutočnených aktivitách združenia,
c) podávať Rade združenia návrhy na zlepšenie činnosti združenia,
d) obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať o ich vysvetlenie.
4. Čestný člen združenia je povinný:
a) dodržiavať stanovy združenia,
b) rešpektovať a riadiť sa rozhodnutiami Rady združenia,
c) konať tak, aby nepoškodzoval dobré meno združenia a neohrozoval realizáciu cieľov združenia.


Článok 6
Orgány združenia
1. Orgánmi združenia sú:
a) Snem združenia
b) Rada združenia
2. Kontrolným orgánom je revízna komisia, ktorá sa skladá minimálne z jedného revízora.
Článok 7
Snem združenia a Mimoriadny Snem združenia
1. Snem združenia je najvyšší orgán združenia a právo zúčastniť sa na ňom majú všetci členovia združenia.
2. Snem zvoláva Rada združenia raz za kalendárny rok v období medzi júnom a augustom.
3. Oznámenie o konaní Snemu zasiela Rada združenia všetkým členom združenia najneskôr 30 dní pred plánovaným konaním. Oznámenie obsahuje dátum, miesto a navrhovaný program Snemu.
4. Členovia majú 5 kalendárnych dní na zaslanie svojich pripomienok k programu Snemu Rade združenia. Rada je povinná všetky pripomienky zobrať na vedomie a zahrnúť ich do programu Snemu.
5. Finálnu verziu programu Snemu zasiela Rada združenia všetkým členom združenia najneskôr 14 dní pred konaním snemu.
6. Snem najmä:
a) rozhoduje o vzniku, zániku združenia a o zlúčení s iným združením,
b) schvaľuje stanovy združenia a ich zmeny,
c) schvaľuje plán činnosti a výročnú správu o činnosti združenia,
d) prerokúva plnenie cieľov združenia,
e) má právo odvolávať členov výkonného orgánu hlasovaním nadpolovičnej väčšiny všetkých členov združenia,
f) rozhoduje o zbavení právnej zodpovednosti pokladníka a štatutára združenia po uplynutí ich funkčného obdobia,
g) prijíma alebo odmieta výročnú finančnú správu predloženú pokladníkom.
7. Snem na obdobie dvoch rokov volí:
a) členov výkonného orgánu - Rady,
b) členov kontrolného orgánu.
8. Uznesenie Snemu je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov. V prípadoch, ktoré určí Rada, je na uznesenie snemu potrebná nadpolovičná väčšina všetkých členov.
9. Predsedajúci Snemu sa volí nadpolovičnou väčšinou všetkých prítomných členov pri zahájení Snemu.
10. Hlasovanie na Sneme je verejné. Každý člen má právo požiadať o tajné hlasovanie. V
takom prípade má predsedajúci Snemu povinnosť dať hlasovať o zmene hlasovania na tajné. Na zmenu hlasovania z verejného na tajné je nutná podpora nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.
11. Hlasovanie je rovné. Každý prítomný člen združenia má 1 hlas.
12. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedajúceho Snemu. V prípade, ak sa predsedajúci zriekol svojho práva hlasovať, rozhoduje hlas prezidenta združenia. Následne potom hlas viceprezidenta a ostatných členov Rady.
13. Mimoriadny snem združenia zvoláva Rada združenia v prípade, ak o to písomne požiada najmenej polovica členskej základne.
14. Hlasovanie na Mimoriadnom sneme združenia sa riadi článkami 7.8-7.11 týchto stanov.
15. Mimoriadny snem sa môže uskutočniť maximálne dvakrát medzi dvomi riadnymi Snemami združenia, a to minimálne tri mesiace po poslednom Sneme alebo Mimoriadnom sneme.
16. Mimoriadny snem najmä:
a) prerokúva mimoriadne udalosti súvisiace s cieľmi združenia,
b) má právo odvolávať členov výkonného orgánu hlasovaním nadpolovičnej väčšiny všetkých členov združenia,
c) má právo zvoliť náhradníkov za odvolaných členov Rady. Ich funkčné obdobie však trvá len do najbližšieho riadneho Snemu združenia.
17. Z každého zasadnutia Snemu sa píše zápisnica. Zápisnica musí byť vyhotovená do 30 dní od skončenia Snemu.
18. Všetky zasadania Snemu sú neverejné, pokiaľ predsedajúci Snemu neurčí inak.


Článok 8
Rada združenia
1. Rada združenia (ďalej len „Rada“) je výkonný orgán združenia.
2. Rada je podriadená Snemu a viazaná jeho rozhodnutiami.
3. Rada má troch členov - prezidenta, viceprezidenta a pokladníka. Snem združenia môže zvýšiť počet členov Rady v prípade, že o to požiada Rada alebo ak to považuje za nevyhnutné.
4. Rada je volená na obdobie dvoch rokov nadpolovičnou väčšinou prítomných členov Snemu.
5. Rada riadi činnosť združenia medzi zasadnutiami Snemu.
6. Rada sa schádza podľa potreby, najmenej však dvakrát za rok. Zasadnutia Rady zvoláva prezident.
7. Členovia Rady majú právo zúčastniť sa na stretnutiach Rady a byť vopred oboznámení s predmetom rokovania. Členovia Rady sú povinní sa navzájom bezodkladne informovať o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa v súvislosti s činnosťou združenia alebo napĺňaním jeho cieľom dozvedia.
8. Rada najmä:
a) zastupuje združenie navonok,
b) zvoláva zasadnutia Snemu,
c) rozhoduje o prijatí a vylúčení členov združenia a vedenie evidenciu členov,
d) vykonáva rozhodnutia Snemu,
e) spravuje a hospodári s majetkom združenia,
f) rozhoduje o hospodárení s majetkom združenia,
g) schvaľuje rozpočet združenia na príslušný kalendárny rok a vypracúva a zverejňuje správu o hospodárení s majetkom združenia za predchádzajúci kalendárny  rok,
h) vytvára podmienky pre rozvoj a riadnu činnosť združenia,
i) rozhoduje o nakladaní s majetkom združenia po jeho zániku.
9. Rozhodnutia Rady sa prijímajú hlasovaním. Rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas Predsedu Rady (Prezidenta združenia).
10. Rada môže v záujme zabezpečenia  činnosti združenia svojím rozhodnutím zriadiť pracovné skupiny, ktorých činnosť bude riadiť a koordinovať, a ktoré budú oprávnené čerpať prostriedky z rozpočtu združenia.
11. Jednotliví členovia Rady môžu po rozhodnutí Rady prenášať svoje kompetencie na iného člena Rady.
12. Ukončenie funkcie v Rade nastáva:
a) uplynutím funkčného obdobia,
b) zložením funkcie,
c) odvolaním z funkcie,
d) vylúčením zo združenia,
e) úmrtím.
13. V prípade ukončenia funkcie v Rade pred uplynutím funkčného obdobia zvolia zvyšní členovia Rady dočasného náhradníka, ktorý v Rade pôsobí do najbližšieho Snemu. Najbližší Snem zvolí nového riadneho člena Rady.


Článok 9
Prezident
1. Prezident združenia je štatutárnym orgánom združenia. Žiadny iný člen nemá právo konať v mene združenia bez súhlasu prezidenta.
2. Prezident je volený Snemom na obdobie dvoch rokov.
3. Medzi kompetencie prezidenta patria najmä:
a) vedenie Rady a predsedanie jej zasadnutí,
b) externá reprezentácia,
c) komunikácia s OGAE International a inými organizáciami patriacimi pod OGAE International,
d) zdieľanie informácií od OGAE International a iných organizácií patriacich pod OGAE International Rade a členom združenia,
e) zvolávanie Snemu a iných udalostí OGAE Slovakia,
f) supervízia špecializovaných členských tímov podľa dohody v rámci Rady,
g) vypracovanie výročnej správy o stave združenia, členstve a plnení cieľov združenia a jej prezentácia pred Snemom.
Článok 10
Viceprezident
1. Prezidenta zastupuje viceprezident, a to v čase, keď je prezident neprítomný alebo nemôže svoju funkciu vykonávať z iného dôvodu. Viceprezident koná a rozhoduje v mene združenia v rovnakom rozsahu ako Prezident a je volený Snemom na obdobie dvoch rokov.
2. Medzi kompetencie viceprezidenta patrí najmä:
a) zastupovanie prezidenta v čase neprítomnosti,
b) externá reprezentácia,
c) supervízia špecializovaných členských tímov podľa dohody v rámci Rady,
d) vypracovanie výročnej správy o stave združenia, členstve a plnení cieľov združenia a jej prezentácia pred Snemom,
e) interná komunikácia s členskou základňou,
f) technická správa webovej stránky združenia.


Článok 11
Pokladník
1. Pokladník vedie hospodárenie a výkazníctvo združenia a je zodpovedný za evidenciu členov združenia.
2. Medzi kompetencie pokladníka patrí:
a) evidencia členov združenia a správa databázy členov,
b) zabezpečenie a diseminácia členských kartičiek OGAE International,
c) zbieranie členských príspevkov a iných finančných zdrojov združenia,
d) správa financií združenia a bankového účtu združenia,
e) vypracovanie výročnej finančnej správy pre revízora,
f) vypracovanie výročnej správy pre Snem o stave účtovníctva a finančných zostatkoch a jej prezentácia pred Snemom,
g) právna zodpovednosť za financie združenia,
h) vytvorenie pravidiel pre preplácanie nákladov a zodpovednosť za výkon týchto pravidiel.


Článok 12
Ďalšie orgány združenia
1. Revízna komisia kontroluje prácu hospodára, kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov združenia, upozorňuje Snem na zistené nedostatky. Za svoju prácu zodpovedá Snemu. Funkcia revíznej komisie je nezlúčiteľná s funkciou v Rade.
2. Kompetenciami revíznej komisie sú:
a) kontrola výročnej finančnej správy vytvorenej pokladníkom,
b) kontrola výročnej správy pre Snem o stave účtovníctva a finančných zostatkov,
c) kontrola sťažností.
Článok 13
Zásady hospodárenia
1. Združenie šetrne hospodári s majetkom, ktorý počas svojej existencie nadobudlo.
2. Zdrojmi majetku sú:
a) členské príspevky,
b) dotácie a granty od právnických osôb,
c) dary a príspevky fyzických a právnických osôb,
d) iné príjmy dosiahnuté v súlade so stanovami a všeobecne záväznými právnymi prepismi.
3. Majetok a príjmy združenia môžu byť použité na dosiahnutie cieľom združenia a na zabezpečenie jeho vlastnej činnosti.
4. Hospodárenie sa riadi podľa schváleného rozpočtu.
5. Za hospodárenie združenia zodpovedá hospodár.
6. Pri zániku združenia rozhoduje o použití majetku Rada nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých jej členov.
Článok 14
Zánik združenia
Združenie zaniká:
a) zlúčením s iným občianskym združením,
b) dobrovoľným rozpustením,
c) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Článok 15
Záverečné ustanovenia
1. Združenie nadobúdajú právnu spôsobilosť dňom registrácie občianskeho združenia na Ministerstve vnútra SR a týmto dňom začína svoju činnosť.
2. Až do zvolania prvého Snemu vykonáva všetky právomoci Rady prípravný výbor.
3. Právomoci Prezidenta vykonáva ten člen prípravného výboru, ktorý zastupuje prípravný výbor v registračnom konaní.
4. Skutočnosti, ktoré nie sú upravené týmito stanovami sa riadia rozhodnutiami Snemu.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára